15.05.2023

Dom Aniołów Stróżów w terminie od 15 maja 2023 r. do 17 grudnia 2023 r. realizuje zadanie publiczne pt. „KLUB ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY” w ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii”. Grupą docelową jest 15 podopiecznych w wieku od 10 do 15 lat w Domu Aniołów Stróżów w Chorzowie – Batorym. Projekt finansowany jest z Miasta Chorzów.

Celem zadania jest kontynuacja wsparcia dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, które było udzielane w ramach wcześniej prowadzonego Anielskiego Klubu Rozwoju oraz nabór nowych podopiecznych. W kontekście przeciwdziałania narkomanii chcemy wyeliminować bądź zredukować wpływ znaczących czynników ryzyka używania/nadużywania substancji psychoaktywnych bądź je osłabić/kompensować poprzez wzmacnianie czynników chroniących.

Na realizację projektu otrzymaliśmy 46 000 zł z Miasta Chorzów.

Działania w ramach projektu

W ramach Klubu Rozwoju Dzieci i Młodzieży prowadzone będą:

 • Warsztaty profilaktyczne różnego rodzaju, m.in.:
  • Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej uzależnień i form wsparcia,
  • Cykl PRO Tik – Tok. Profilaktyka rówieśnicza mający na celu zaangażowanie podopiecznych w stworzenie anonimowej ankiety dotyczącej „Inicjacji” z używkami, na podstawie jej analizy zostanie wybrany temat 5 najczęstszych uzależnień, które dotykają dzieci oraz młodzież,
  • Cykl zajęć „Nie daj się” – kreatywne warsztaty profilaktyczne – uczestniczy stworzą kampanię reklamową przeciwko różnym rodzajom uzależnień,
  • Cykl warsztatów „Moje horyzonty”, czyli profilaktyczne warsztaty plastyczne.
 • Społeczność grupowa, czyli praca w grupach, której celem jest nauka otwartej komunikacji, poprawa relacji między rówieśnikami, nauka asertywności, nabywanie umiejętności mediacyjnych oraz rozwiązania sytuacji konfliktowych, udzielanie informacji zwrotnych członkom grupy,
 • Profilaktyka sportowa „W zdrowym ciele – zdrowy duch” – to forma aktywności sportowych prowadzonych na podwórkach i placach w Batorym, celem której jest zmniejszenie oraz rozładowanie napięcia emocjonalnego i reedukacja stresu, nauka dbania o higienę zdrowia psychicznego i pozytywnej rywalizacji, promowanie zdrowego stylu życia, konstruktywne spędzanie wolnego czasu i integracja uczestników,
 • Indywidualne rozmowy z podopiecznymi, aby budować relację z dzieckiem i wzmacniać jego poczucie własnej wartości, zebrać informacje na temat rodziny i otoczenia dziecka, wspierać go w rozwiązaniu problemów w relacjach z rówieśnikami oraz w relacjach rodzinnych, a także by mogło nabyć umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych oraz samorealizacji bez środków psychoaktywnych,
 • Trening zadaniowy „Daję radę”, który ma pomóc dzieciom w przygotowaniach do samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności takich jak przygotowanie posiłku, robienie zakupów, wykonywanie dyżurów porządkowych,
 • Kontakty z rodzicami celem wsparcia ich w trudnościach wychowawczych i edukacji przeciw uzależnieniom,
 • Pomoc psychologiczna: grupowe warsztaty i indywidualne wsparcie,
 • Projekt „RapPedagogia” – projekt oparty na muzyce hip hop oraz elementach profilaktyki. Są to interaktywne prelekcje, których celem jest profilaktyka przeciwko uzależnieniom oraz promowanie zdrowego stylu życia,
 • Wyjścia kulturalno – sportowe, wycieczki edukacyjne oraz mini – piknik, mające na celu pokazanie podopiecznym możliwości jakie mają w zasięgu ręku, rozbudzenie ciekawości świata, trening umiejętności społecznych oraz konstruktywne spędzanie wolnego czasu.

Zmiany społeczne

Prowadzone przez pedagogów działania przyczynią się do następujących zmian społecznych:

 • Wzrost kompetencji miękkich podopiecznych (poznanie sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, nauka konstruktywnego radzenia sobie z emocjami, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, adekwatności w postrzeganiu siebie i swoich umiejętności),
 • Zwiększenie świadomości zagrożeń, poprzez przeprowadzenie cyklicznych zajęć profilaktycznych
  w szczególności profilaktyka uzależnień,
 • Psychoedukacja w zakresie mechanizmów i rodzajów uzależnień, a także współuzależnień,
 • Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat używek i oddziaływania tego typu substancji na rozwój i zdrowie dziecka,
 • Poszerzenie wiedzy na temat konsekwencji oraz skutków zażywania środków odurzających na organizm młodego człowieka
 • Uświadomienie konsekwencji prawnych, psychologicznych i społecznych używania środków psychoaktywnych,
 • Trening asertywności: rozwój umiejętności stawiania granic, nauka skutecznej komunikacji, wzmocnienie zachowań asertywnych
 • Poznanie  strategii przeciwstresowych oraz  mechanizmów obronnych,
 • Utrzymanie współpracy z rodziną/opiekunami podopiecznych.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2021/07/Miasto-Chorzow-logo.png

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl