Chorzów

W 2015 roku rozszerzyliśmy naszą działalność o nowe miasto. W Chorzowie – Batorym uruchamiamy Anielski Klub Rozwoju Dzieci i Młodzieży. Pracę w tym miejscu rozpoczęliśmy od diagnozy potrzeb i zasobów dzielnicy. Wtedy to okazało się, że mieszkające tam dzieci i młodzież mają ograniczony dostęp do kultury. W efekcie w partnerstwie z Miejskim Domem Kultury BATORY oraz samorządem Miasta Chorzów stworzyliśmy program profilaktyczny i podjęliśmy działania wspierające dzieci w ich codziennych problemach. Naszym wspólnym celem jest włączanie potrzebujących pomocy młodych ludzi w kulturę i w ten sposób przeciwdziałanie marginalizacji, a także stwarzanie im szans na równy start w dorosłość. W Chorzowie – Batorym – 30-tysięcznej pohutniczej dzielnicy – poza wsparciem dzieciaków potrzebna jest pomoc całym rodzinom. Właśnie w tym miejscu – w partnerstwie z Miejskim Domem Kultury BATORY w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w 2016 roku powołujemy do życia Poradnię Rodzinną. Budujemy stopniowo Lokalny System Wsparcia. Do istniejącego Angielskiego Klubu Rozwoju Dzieci i Młodzieży oraz Poradni Rodzinnej dołączamy otwartą w maju 2019 roku Placówke Wsparcia dziennego w formie Pracy Podwórkowej.


Anielski Klub Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Kierownik: Martyna Cibis, ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów Batory, tel. 731 900 267, e-mail: mcibis@anioly24.pl

Anielski Klub Rozwoju jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 do 11 lat, które mają problemy rodzinne, z nauką, kontrolowaniem emocji (zwłaszcza gniewu), nawiązywaniem relacji z innymi dziećmi i dorosłymi. Bywają nielubiane przez rówieśników, niezauważane przez otoczenie, agresywne lub bierne. Klub oferuje ok. 15 miejsc dla dzieci i młodzieży. 

 • Opieka i wychowanie, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne
 • Dożywianie, pomoc medyczna i socjalna w uzasadnionych przypadkach
 • Pomoc w nauce, zajęcia edukacyjne, sportowe, socjoterapeutyczne
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty
 • Indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne
 • Treningi umiejętności życiowych
 • Wyjścia, wyjazdy, wycieczki, obozy terapeutyczne i rozwojowe

Centrum Wspierania Rodzin

ul. Stefana Batorego 6, 41-506 Chorzów Batory, tel. 731 900 261, email: poradniarodzinna@anioly24.pl

W Centrum na pomoc i wsparcie mogą liczyć rodzice dzieci uczestniczących w projekcie „Lepsze jutro” lub/i będących podopiecznymi stowarzyszenia Dom Aniołów Stróżów z terenu Katowic oraz Chorzowa. To m.in.:

 • poradnictwo specjalistyczne (konsultacje wychowawcze, spotkania terapeutyczne, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów i mediacja) odbywające się w warunkach zaufania i bezpieczeństwa (w wyznaczonych miejscach oraz w domach uczestników projektu)
 • warsztaty rozwojowe, komunikacyjne i zwiększające kompetencje związane z opieką, wychowaniem, zarządzaniem domem, dbaniem o zdrowie i profilaktyką
 • możliwość skorzystania z rad specjalistów podczas dni otwartych
 • pomoc prawna
 • wyjścia i wycieczki integracyjne
 • pikniki rodzinne
 • możliwość udziału w Wyjazdowej Szkole Rodzica

Placówka wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej

Kierownik: Martyna Cibis, tel. 731 900 267, email: chorzow.ulica@anioly24.pl

Placówka wsparciem obejmuje 60 dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat (w szczególności z Chorzowa Batorego oraz okolic Rynku). W jej ramach realizowane są:

 • dyżury uliczne wykwalifikowanych pracowników (minimum 4 godzin zajęć dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych)
 • zajęcia animacyjno-kulturalne prowadzone we współpracy z MDK Chorzów Batory
 • rozwój kompetencji kluczowych (inicjatywności, przedsiębiorczości, porozumiewania się w języku obcym, kompetencji informatycznych, społecznych i obywatelskich)
 • warsztaty informatyczne i z zakresu nowoczesnych technologii
 • animacje uliczne i wspólne działania z otoczeniem na rzecz lokalnej społeczności
 • treningi piłki nożnej, bank warsztatów ulicznych „KREATYWNA ULICA”, czyli zajęcia sportowe, ruchowe, artystyczne itp. dostosowane do możliwości i potrzeb uczestników
 • wyjścia i wyjazdy edukacyjne oraz kulturalno-sportowe, a także rajdy socjoterapeutyczne