01.01.2023

Dom Aniołów Stróżów w okresie 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 roku realizuje projekt „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej – świetlicy specjalistycznej w dzielnicy Katowice – Załęże” współfinansowany ze środków Miasta Katowice.

Działania Placówki Wsparcia Dziennego w formie świetlic specjalistycznych dedykowane są 55 dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych mieszkającym w Katowicach – Załężu, które nie stanowią wystarczającego oparcia emocjonalnego i nie są w stanie wesprzeć swoich dzieci w nabywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do konstruktywnego radzenia sobie w codziennym życiu.

Nasi podopieczni dorastają w dzielnicy Katowic – Załężu, gdzie występuje duże nawarstwienie wielu problemów społecznych i ekonomicznych. Dzieci i młodzież wychowujący się w tym środowisku, najczęściej powielają negatywne wzorce swojego najbliższego otoczenia i bez wsparcia nie mają szans na zmianę oraz ustabilizowanie się swojej sytuacji życiowej. Miejscem realizacji projektu jest Dom Aniołów Stróżów przy ul. Gliwickiej 148 w Katowicach – Załężu.

Realizowany w ramach projektu program Placówki ukierunkowany jest na wieloaspektowe wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w konstruktywnym wchodzeniu w dorosłość. W ciekawy i przystępny sposób, w kontakcie z inspirującymi ludźmi i miejscami pozwala nauczyć młodych ludzi samodzielności, a tym samym wzmocnić ich bardzo niskie poczucie wartości i wpływu na własne życie.

 • Wyrównuje szanse – by z osób biernych, zależnych od innych, dzieci stały się samodzielnymi i odpowiedzialnymi ludźmi, potrafiącymi zadbać o siebie i swoje otoczenie,
 • Pozwala odkrywać i wspierać dzieci w rozwijaniu ich potencjałów, mocnych stron pozwalających na przełamanie stereotypów postrzegania ich przez najbliższe otoczenie (nauczyciele, rówieśnicy, rodzina, sąsiedzi) jak i ich samych (zaniżona samoocena, niskie poczucie własnej sprawczości, brak wiary we własne umiejętności),
 • Zapewnia szeroko rozumianą pomoc socjalną, skoncentrowaną na dożywianiu, treningu czystości, samoobsługi oraz poprawie zdrowia dzieci (wizyty u lekarzy specjalistów),
 • Dzięki stworzeniu korekcyjnie funkcjonującej społeczności rówieśniczej daje szansę na przynależność do konstruktywnej grupy oraz trening wielu umiejętności społecznych i komunikacyjnych niezbędnych do konstruktywnego radzenia sobie w przyszłości,
 • Specjalistyczny charakter wielu działań (zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne) umożliwia profilaktykę i korektę w obszarze funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci objętych wsparciem,
 • Ze względu na duży poziom natężenia oraz różnorodność problemów (socjalne, zdrowotne, emocjonalne, wychowawcze) występujących w rodzinach podopiecznych Domu Aniołów Stróżów program zakłada także regularną współpracę z ich rodzicami/opiekunami, która ma celu wsparcie poszczególnych członków tych rodzin oraz zapobieganie ich dalszej marginalizacji.

Ze względu na specyfikę i różnorodność problemów determinowanych wiekiem i okresem rozwojowym dzieci, działająca w ramach projektu Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego wspiera dzieci w 3 grupach wiekowych:

 • Świetlica Terapeutyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym (15 miejsc),
 • Świetlica Terapeutyczna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym (20 miejsc),
 • Świetlica Terapeutyczna dla dzieci w starszym wieku szkolnym (20 miejsc).

Takie rozwiązanie umożliwia stworzenie kompleksowej i adekwatnej do potrzeb podopiecznych oferty codziennych (w dniach roboczych), bezpłatnych zajęć w ramach prowadzonego projektu.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 

 

Działanie 1 – PRZEDSZKOLE

Świetlica terapeutyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym od 2,5 do 5 lat. Działania prowadzone w ramach projektu:

 • Pomoc socjalna,
 • Akademia przedszkolaka,
 • Tak wiele już potrafię,
 • Świat mnie inspiruje,
 • Partnerstwo w wychowaniu.

Działanie 2 – MŁODSZAKI

Świetlica terapeutyczna dla dzieci w młodszym wieku szkolnym w wieku 6 – 10 lat (20 miejsc), a w szczególnych przypadkach od 5,5 roku życia. Są to działania w formie zajęć opiekuńczych, socjoterapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych:

 • Trening umiejętności szkolnych obejmujący zajęcia edukacyjne i reedukacje,
 • „Mały Gawędziarz”- terapia logopedyczna i zajęcia logopedyczne
 • Pomoc socjalna, dożywianie,
 • Trening zadaniowy i samoobsługa,
 • Warsztaty „Razem możemy więcej” – zajęcia specjalistyczne (socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne),
 • Program Profilaktyczny „Akademia Talentów”,
 • Zindywidualizowany plan korekcyjny na tle grupy.

 

Działanie 3 – STARSZAKI

Świetlica terapeutyczna dla dzieci w starszym wieku szkolnym w wieku w wieku 10 – 15 lat (20 miejsc). Są to działania w formie zajęć opiekuńczych, socjoterapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych:

 • Trening umiejętności szkolnych obejmujący zajęcia edukacyjne i reedukacje,
 • Pomoc socjalna, dożywianie,
 • Program poszerzający kompetencje społeczne z elementami socjoterapii „PORADZĘ SOBIE!”,
 • Warsztaty „Razem możemy więcej” – zajęcia specjalistyczne (socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne),
 • Program Profilaktyczny „Akademia Talentów”,
 • Zindywidualizowany plan korekcyjny na tle grupy.

Aktualności

Partnerzy

https://anioly24.pl/wp-content/uploads/2021/06/Katowice-Logo-pion-kolor.jpg

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów
ul. Andrzeja 12a
40-061 Katowice

tel./fax: 32 251 75 33
kom.: 515 297 458
e-mail: anioly@anioly24.pl