Uzupełnij dane i weź udział w II Charytatywnym Biegu z okazji Dnia Dziecka
TAURON BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW!

Jestem osobą:

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Biegu tylko za zgodą opiekuna prawnego. Formularz zgody do pobrania znajduje się na dole strony. Wypełniony formularz jest wymogiem do odbierania pakietu startowego w Biurze Zawodów w dniu Biegu.

Płeć:

Na trasie towarzyszyć mi będzie dziecko w wieku od 0 do 6 lat:

Koszt udziału:

60 zł

Kwota 40 zł obowiązuje przy zapisie do 23.05.2021 r. Od 24.05.2021 r. do 27.05.2021 r. koszt udziału wynosi 60 zł.

Posiadam hasło:

* Akceptuję REGULAMIN wydarzenia

* Akceptuję warunki przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, ul. Andrzeja 12a, 40-061 Katowice, NIP: 634 24 24 781, REGON: 277553974, KRS 0000009221.

Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, płeć, adres, nr telefonu, adres e-mailowy. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów – II Charytatywnego Biegu z okazji dnia Dziecka TAURON BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW! oraz celem wykonania zawartej z Panem/Panią umowy (Regulaminu), czyli:

- imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa w Biegu;

- imię, nazwisko, miejscowość na potrzeby wywieszenia listy zapisanych, oraz listy startowej na stronie internetowej organizatora, oraz w biurze zawodów,

- imię, nazwisko,miejscowość na potrzeby publikacji wyników lub statystyk, na stronie internetowej www.timing4you.pl

- imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celach marketingowych i promocyjnych

-imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania oraz numer telefonu na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących imprez organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych, marketingowych i statutowych;

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, mogą być:

a) podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji działalności Stowarzyszenia. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez

Administratora;

b) organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; W przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy uczestnictwa w zawodach. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

7. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 17 RODO, prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe

d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

e) na podstawie art. 20 RODO prawo przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

* Zgody wymagane.

Pobierz oświadczenie dotyczące stanu zdrowia

Każdy Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć do biura zawodów oświadczenie o stanie zdrowia na dzień 30.05.2021.

Pobierz zgodę na udział osoby niepełnoletniej