Uzupełnij dane i weź udział w III Charytatywnym Biegu z okazji Dnia Dziecka
TAURON BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW!

Jestem osobą:

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Biegu tylko za zgodą opiekuna prawnego. Formularz zgody do pobrania znajduje się na dole strony. Wypełniony formularz jest wymogiem do odbierania pakietu startowego w Biurze Zawodów w dniu Biegu.

Płeć:

Rodzaj biegu:

Kategoria biegowa (wybierz z listy):

Informacje o uczestniku:

Na trasie biegu głównego towarzyszyć mi będzie dziecko w wieku od 0 do 6 lat:

Koszt udziału:

80 zł

40 zł

Kwota 60 zł obowiązuje przy zapisie od 02.05.2022 do 27.05.2022. Od 28.05.2022 do 02.06.2022 koszt udziału wynosi 80 zł.

Kwota 30 zł obowiązuje przy zapisie od 02.05.2022 do 27.05.2022. Od 28.05.2022 do 02.06.2022 koszt udziału wynosi 40 zł.

Posiadam kod:

* Akceptuję REGULAMIN wydarzenia

* Akceptuję warunki przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów”, ul. Andrzeja 12a, 40-061 Katowice, NIP: 634 24 24 781, REGON: 277553974, KRS 0000009221.

Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, płeć, adres, nr telefonu, adres e-mailowy. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów – III Charytatywnego Biegu z okazji dnia Dziecka TAURON BIEGNIJ DLA ANIOŁÓW! oraz celem wykonania zawartej z Panem/Panią umowy (Regulaminu), czyli:

- imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adres zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu oraz numer pesel na potrzeby uczestnictwa w Biegu;

- imię, nazwisko, miejscowość na potrzeby wywieszenia listy zapisanych, oraz listy startowej na stronie internetowej organizatora, oraz w biurze zawodów,

- imię, nazwisko,miejscowość na potrzeby publikacji wyników lub statystyk, na stronie internetowej www.timing4you.pl

- imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celach marketingowych i promocyjnych

-imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania oraz numer telefonu na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących imprez organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych, marketingowych i statutowych;

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, mogą być:

a) podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji działalności Stowarzyszenia. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez

Administratora;

b) organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; W przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy uczestnictwa w zawodach. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

7. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 17 RODO, prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe

d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

e) na podstawie art. 20 RODO prawo przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe,

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

* Zgody wymagane.

Pobierz oświadczenie dotyczące stanu zdrowia

Każdy Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć w dniu biegu oświadczenie o stanie zdrowia do Biura Zawodów (namiot).

Pobierz zgodę na udział osoby niepełnoletniej

Zapis będzie zakończony sukcesem tylko w momencie dokonania płatności. Jeśli wyjdziesz ze strony płatności bez jej dokonania, zapis nie zostanie dokonany (nie dotyczy osób posiadających kod).