04.02.2018

Projekt „Nasza świetlica – Nasze okno na świat”, realizowany jest w mieście Sosnowiec, w którym od lutego 2018 r., rozpoczęła swoją działalność placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej z elementami pracy ulicznej – KLUB AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY.

Odbiorcami projektu są dzieci i młodzież w wieku 7-14 lat zamieszkujące podobszar rewitalizacji Juliusz Miasta Sosnowiec. Celem klubu jest pomoc podopiecznym z różnego rodzaju trudnościami edukacyjnymi, problemami wychowawczymi. Klub będzie czynny od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie. Dodatkowo, kadra placówki będzie prowadzić współpracę z rodzinami, społecznością lokalną, szkołą, ośrodkiem pomocy społecznej, przedsiębiorcami i innymi podmiotami oraz osobami mogącymi pozytywnie wpływać na proces wsparcia i rozwoju podopiecznych.

Placówka powstała we współpracy z Urzędem Miasta Sosnowiec w ramach projektu „Nasza świetlica – nasze okno na świat” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu: 1.01.2018–31.12.2019.

Działalność Klubu

 

  • zajęcia edukacyjno-wychowawcze,
  • pomoc psychologiczną,
  • warsztaty wspierające  rozwój oraz kształcące kompetencje i umiejętności kluczowe m.in., matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, języki obce, kompetencje dotyczące uczenia się,
  • zajęcia sportowe, ruchowe, artystyczne itp.,
  • zajęcia z przedsiębiorczości i aktywizujące zawodowo,
  • wsparcie socjalne,
  • dożywianie,
  • wyjścia kulturalno-sportowe, wycieczki, rajdy.

Pedagodzy Klubu będą również organizować pikniki dla społeczności lokalnej i animacje środowiskowe dla dzieci, młodzieży i ich otoczenia.

Kontakt

Kierownik Placówki: Helena Ząbczyńska

tel. 575 323 444/email: sosnowiec.juliusz@anioly24.pl

Siedziba Klubu: Sosnowiec – Juliusz, ul. Czołgistów 5.