12.07.2021

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces!

– Henry Ford

W ostatnim czasie dołączyliśmy do projektu „Twoja ścieżka do zatrudnienia”, do którego nabór ogłosił Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach. Jego celem jest realizacja programu stażowego, który zakończy się zatrudnieniem na umowę o pracę. Wynikiem współpracy z Urzędem Pracy zyskaliśmy nowego, zaangażowanego pracownika do naszego Działu Administracji, Kadr i Finansów.

Projekt stażowy będziemy realizować w okresie 12.07.2021 – 01.10.2021.

 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 7.1.3 RPO WSL