Kilometry dobra:93 720,00 zł czyli 2 130,00 metrów

Statut

TEKST JEDNOLITY STATUTU

STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW“

po zmianach uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków

Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

„DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW’

z siedzibą w Katowicach

z dnia 12 czerwca 2017 roku.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

Art.1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „DOM ANIOŁÓW STRÓŻÓW“ w Katowicach i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu Stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieoznaczony.

Art. 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

Stowarzyszenie może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.

Art. 3.
Stowarzyszenie i jego terenowe jednostki organizacyjne posiadają osobowość prawną.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

Art. 4.
Stowarzyszenie jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu artykułu 3 oraz 20 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej zwana „Ustawą”).

ROZDZIAŁ II Cele i formy działania

Art. 5.
Celem Stowarzyszenia jest:

a/ pomoc społeczna i psychologiczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
b/ ochrona i promocja zdrowia
c/nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
d/ wypoczynek dzieci i młodzieży
e/ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
f/ promocja i organizacja wolontariatu
g/ działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony
h/ praw dziecka
i/ przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
j/ działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie określonym, w art. 4 ust. 1 pkt 1—32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art. 6.
Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża, przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa, poprzez:

a/ prowadzenie placówek wsparcia dziennego, całodobowych placówek opiekuńczo -wychowawczych oraz innych placówek dla dzieci
i młodzieży, a także organizowanie programów leczniczych, edukacyjnych, profilaktycznych i innych grupowych i indywidualnych form opieki, pomocy i edukacji psychologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych
b/ prowadzenie i wspieranie pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej i resocjalizacyjnej
c/ prowadzenie obiektów i placówek sportowych oraz organizowanie sekcji sportowych dla dzieci i młodzieży
d/prowadzenie placówek poradnictwa i terapii psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz innych indywidualnych i grupowych form pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej
e/ organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych
f/ organizowanie oraz udział w  konferencjach, seminariach, warsztatach i szkoleniach z zakresu problematyki społecznej oraz dotyczących zarządzania organizacją pozarządową
g/ przyznawanie nagród osobom realizującym cele Stowarzyszenia
h/ współpraca z organami Unii Europejskiej, instytucjami państwowymi, administracją rządową i samorządową oraz organizacjami pozarządowymi, a także podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą i osobami fizycznymi – w zakresie objętym celami Stowarzyszenia
i/ prowadzenie badań społecznych i upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki społecznej, wychowania, sportu i edukacji
j/ organizowanie miejsc pracy dla osób rekrutujących się z placówek Stowarzyszenia.
k/ upowszechnianie wiedzy z zakresu problematyki społecznej, wychowania, sportu i edukacji
l/ pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług i czynności wspomagających działania zgodne ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
m/ prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz osób pozostających na marginesie życia społecznego z wykorzystaniem billboardów, środków masowego przekazu i własnych publikacji.

Art. 7.
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną i odpłatną polegającą na:

a/ Nieodpłatna działalność pożytku publicznego:

58.11.Z Wydawanie książek

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.10.Z Wychowanie przedszkolne

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (w szczególności kursy, obozy sportowe, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych)

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (w szczególności kursy i zajęcia ze sztuki, teatru i muzyki)

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym dla osób i instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy, zapewnienie szkołom lub innym placówkom oświatowo – wychowawczym lub ośrodkom pomocy społecznej specjalistycznej pomocy we właściwym przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia społecznego poprzez udzielanie konsultacji lub superwizji pracy kadry zawodowej lub wolontariatu).

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację (w szczególności prowadzenie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej, udzielanie konsultacji wychowawczych,  prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych)

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (w szczególności prowadzenie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej, udzielanie konsultacji wychowawczych,  prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych),

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (w szczególności prowadzenie opieki całodobowej dla osób w kryzysie itp. np. hostel lub mieszkanie readaptacyjne)

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (w szczególności prowadzenie opieki dziennej indywidualnej i grupowej nad dziećmi i młodzieżą, niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie i udzielanie wsparcia materialnego podopiecznym i ich rodzinom, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla podopiecznych)

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.12.Z Działalność klubów sportowych

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem (w szczególności działalność związana z organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej lub wywodzącej się ze środowisk marginalizowanych, prowadzenie pracy ulicznej wśród dzieci i młodzieży, organizacja imprez i zawodów sportowych itp.)

93.29. Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

55.90.Z Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

b/ Odpłatna działalność pożytku publicznego

87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (w szczególności prowadzenie opieki całodobowej dla osób w kryzysie itp. np. hostel lub mieszkanie readaptacyjne)

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (w szczególności prowadzenie opieki dziennej indywidualnej i grupowej nad dziećmi i młodzieżą, niesienie pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie i udzielanie wsparcia materialnego podopiecznym i ich rodzinom, organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla podopiecznych)

47.19 Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach (w szczególności sprzedaż przedmiotów darowizny)

c/ Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Działalność taka prowadzona jest na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w następującym zakresie:

58.11.Z Wydawanie książek

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.10.Z Wychowanie przedszkolne

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (w szczególności kursy, obozy sportowe, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych)

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (w szczególności kursy i zajęcia ze sztuki, teatru i muzyki)

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (w szczególności prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym dla osób i instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy, zapewnienie szkołom lub innym placówkom oświatowo – wychowawczym lub ośrodkom pomocy społecznej specjalistycznej pomocy we właściwym przygotowaniu dzieci i młodzieży do życia społecznego poprzez udzielanie konsultacji lub superwizji pracy kadry zawodowej lub wolontariatu).

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację (w szczególności prowadzenie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej, udzielanie konsultacji wychowawczych,  prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych)

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej (w szczególności prowadzenie działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej, udzielanie konsultacji wychowawczych,  prowadzenie terapii indywidualnych i grupowych),

88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

93.12.Z Działalność klubów sportowych

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem (w szczególności działalność związana z organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej lub wywodzącej się ze środowisk marginalizowanych, prowadzenie pracy ulicznej wśród dzieci i młodzieży, organizacja imprez i zawodów sportowych itp.)

93.29. Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

55.90.Z Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

56.21.Z Catering

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

73.11.Z Działalność agencji reklamowych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych

73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów na straganach i targowiskach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna przez Internet

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Działalność podlegająca ograniczeniom administracyjnym zostanie podjęta po uzyskaniu przez Stowarzyszenie odpowiednich wpisów lub zezwoleń.

Art. 7a
Dochód z działalność gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 8.
Realizując powyższe cele, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków oraz wolontariuszy, w rozumieniu Ustawy. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. Członkowie oraz wolontariusze świadczą w sposób społeczny pracę na rzecz Stowarzyszenia na zasadach i w sposób szczegółowy określony w porozumieniu zawartym pomiędzy nimi a Stowarzyszeniem. W przypadku, gdy świadczenie pracy wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, porozumienie powinno być sporządzone na piśmie.

Art. 9.
Stowarzyszenie zobowiązane jest do przestrzegania wszelkich obowiązków w stosunku do swoich członków i wolontariuszy świadczących w sposób społeczny pracę na jego rzecz, zgodnie z art. 45 i następne Ustawy, jak również poinformować swoich członków oraz wolontariuszy wykonujących pracę w sposób określony powyżej o przysługujących im prawach oraz ciążących obowiązkach wynikających z przepisów Ustawy.

ROZDZIAŁ III Członkowie, ich prawa i obowiązki

Art. 10.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która:

a/ posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b/ jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem;
c/ złożyła Zarządowi Stowarzyszenia podpisaną przez siebie deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, która zawiera rekomendację dwóch członków wprowadzających;
d/ została przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd.
e/ zgłosiła swe przystąpienie do Stowarzyszenia i wpłaciła wpisowe w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;

Art.11.
Każdy zwyczajny członek Stowarzyszenia ma prawo:

a/ uczestniczenia i wnioskowania na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia;
b/ korzystania na warunkach określonych przez Zarząd z wszelkich istniejących urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
c/ posiadania czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art.12
Każdy zwyczajny członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

a/ popierania działalności Stowarzyszenia;
b/ brania udziału w pracach Stowarzyszenia;
c/ przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
d/ regularnego wpłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez władze Stowarzyszenia.

Art. 13
Utrata praw członkowskich przez zwyczajnego członka Stowarzyszenia następuje przez:

a/ wystąpienie zgłoszone pismem do Zarządu Stowarzyszenia,
b/ utratę zdolności do czynności prawnych;
c/ skreślenie na podstawie decyzji Zarządu na skutek nie przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
d/ śmierć członka Stowarzyszenia.

Art. 14
Od decyzji o nie przyjęciu do grona zwyczajnych członków Stowarzyszenia, wykreśleniu lub wykluczeniu z grona zwyczajnych członków Stowarzyszenia, przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Odwołanie winno być złożone na piśmie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wspomnianej wyżej decyzji. Do czasu powzięcia decyzji przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, odwołującemu nie przysługują prawa członkowskie.

Art. 15
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może nadać osobie szczególnie zasłużonej w popieraniu działalności Stowarzyszenia godność Honorowego Członka Stowarzyszenia.

Art. 16
Członek Honorowy korzysta z praw przysługujących członkom Stowarzyszenia wymienionych w Art. 11 pkt a i b z tym, że jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Art. 17
Członkostwo honorowe wygasa przez:

a/ dobrowolne zrzeczenie się;
b/  pozbawienie tej godności przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na skutek nie przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c/  śmierć honorowego członka Stowarzyszenia.

Art. 18

a/ Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne lub osoby prawne, poprzez złożenie w formie pisemnej oświadczenia woli w tym przedmiocie Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

b/ Ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia następuje wskutek:
– dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi na piśmie,
– śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
– wykluczenia uchwałą    Zarządu    z    powodu    nieprzestrzegania    Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

c/ Osoba fizyczna lub osoba prawna, która złożyła Zarządowi Stowarzyszenia oświadczenie woli wyrażające chęć zostania członkiem wspierającym Stowarzyszenia (zgodnie z pkt 1 powyżej) w przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet wspierających członków Stowarzyszenia, a także członek wspierający Stowarzyszenia, w stosunku do którego została podjęta uchwała o jego wykluczeniu z grona członków Stowarzyszenia, ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków wspierających Stowarzyszenia lub uchwały o wykluczeniu. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

d/ Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia w drodze pisemnego porozumienia.

e/ Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom Stowarzyszenia wymienionych w Art. 11 pkt a i b.

f/ Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym ze Stowarzyszeniem porozumieniu, o którym mowa powyżej w pkt 3, a także Statutu Stowarzyszenia, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

Art. 19.
Wysokość wpisowego i składek członkowskich oraz terminy ich płatności ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV Struktura organizacyjna

Art. 20
Władzami Stowarzyszenia są:

a/ Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b/ Zarząd,
c/ Komisja Rewizyjna.

Art. 21
Kadencja władz trwa trzy lata, są one jednak obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz.

Art. 22
W przypadku, gdy wybrany członek władz Stowarzyszenia nie może pełnić swojej funkcji, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera:

a/ do pełnienia określonej funkcji w ramach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia osobę spośród innych członków Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

b/ nowego Członka Zarządu – spośród dotychczasowych Członków Stowarzyszenia lub osób nie będących Członkami Stowarzyszenia, jednakże spełniających warunki dla Członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że osoba ta nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

c/ nowego Członka Komisji Rewizyjnej – spośród dotychczasowych Członków Stowarzyszenia lub osób niebędących Członkami Stowarzyszenia, jednakże spełniających warunki dla Członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem, że osoba ta nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz nie jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia i nie pozostaje z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej

Art. 23
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków tych władz, chyba że statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

ROZDZIAŁ V Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Art.24
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział wszyscy członkowie.

Art. 25
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane:

a/ na mocy uchwały poprzedniego Walnego Zebrania Członków
b/ z własnej inicjatywy
c/ na wniosek Komisji
d/ na wniosek co najmniej ¼ liczby członków Stowarzyszenia

Art. 26
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia musi być zwołane w ciągu 3 miesięcy od daty wpływu wniosku w tej sprawie.

Art. 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

a/ Rozpatrzenie sprawozdań z bieżącej działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej  oraz udzielenie absolutorium Zarządowi;
b/ Wybór członków Zarządu i Komisji
c/ Określanie kierunków działalności Stowarzyszenia i ustalanie programu działania Stowarzyszenia na bieżącą kadencję;
d/ Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu oraz programu prac Stowarzyszenia;
e/ Zmiana Statutu;
f/ Rozpatrzenie wniosków w sprawach majątku Stowarzyszenia;
g/ Rozpatrzenie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich;
h/ Decydowanie we wszystkich sprawach, których Statut nie przekazał do kompetencji innym organom Stowarzyszenia;
i/ Decydowanie w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i jego likwidacji;
j/ Nadawanie godności członka honorowego i podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia tej godności;
k/ Uchwalanie regulaminów: obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
l/ Podejmowanie uchwały o wysokości składek członkowskich;
ł/ Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie braku udzielenia zgody Członkowi Zarządu na członkostwo we władzach innej organizacji pozarządowej.

Art. 28
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia załatwia tylko te sprawy, dla załatwienia których zostało zwołane.

Art. 29
Prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia może być wykonywane tylko osobiście.

Art. 30
Pisemne zawiadomienie z podaniem miejsca, terminu i porządku obrad Każdego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia rozsyła Zarząd Stowarzyszenia członkom, co najmniej na 14 dni przed jego terminem. Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia winno zawierać ponadto informację na czyje żądanie jest ono zwoływane.

Art. 31
Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Jeżeli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie mogło podjąć uchwał z uwagi na brak wystarczającej liczby uczestników, kolejne Zebranie , którego termin powinien zostać wyznaczony w okresie 3 miesięcy od daty odbycia pierwszego Zebrania, może podjąć ważne uchwały w sprawach przewidzianych w porządku obrad tamtego nieskutecznego Zebrania, o ile uczestniczy w nim co najmniej 5 osób.

Art. 32
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów. Sprawy zmiany Statutu, rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów.

Art. 33
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia prowadzi Przewodniczący, wybrany każdorazowo przez to Zebranie. Z obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia spisuje się protokół, podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Art. 34
Głosowanie w trakcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest jawne.

ROZDZIAŁ VI Zarząd

Art. 35

Zarząd Stowarzyszenia liczy od trzech do pięciu osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na kadencję trzyletnią w głosowaniu tajnym. W skład Zarządu wchodzą: Prezes oraz ewentualnie do czterech członków Zarządu. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybrani na następną kadencję ponownie.

Art. 36
Zarząd powinien ukonstytuować się w ciągu 7-u dni od dnia wyborów i niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, zawiadomić sąd rejestrowy i organ nadzorujący o swoim składzie.

Art. 37

Do zakresu działania Zarządu należy:

a/ Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
b/ Kierownictwo sprawami Stowarzyszenia w zakresie zwykłego zarządu;
c/ Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
d/ Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
e/ Przygotowanie sprawozdań rocznych, bilansu i rachunku wyników oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia do akceptacji;
f/ Przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie członków oraz rozstrzyganie sporów między członkami;
h/ Administracja majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
i/ Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;
j/ Określanie rocznych planów Stowarzyszenia;
k/ Podejmowanie uchwał o powołaniu terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia;
l/ Podejmowanie uchwał o tworzeniu organów pomocniczych Stowarzyszenia (komisje, zespoły, sekcje);
ł/ Sprawowanie nadzoru nad terenowymi jednostkami organizacyjnymi i organami pomocniczymi;
m/ Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości;
n/ Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
o/ Uchwalanie regulaminu Zarządu oraz zmian w jego treści.

Art. 38
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Art. 39
Uchwały Zarządu są podejmowane w trybie jawnym. Uchwały Zarządu są prawomocne, gdy podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.

Art. 39a
Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

ROZDZIAŁ VII Komisja Rewizyjna

Art. 40

a/ Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym.

b/ Członkowie Komisji Rewizyjnej, w czasie trwania kadencji:
– nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
– nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia.

Art. 41
Komisja Rewizyjna czuwa nad działalnością Zarządu. Przysługuje jej prawo dokonywania kontroli w każdym czasie  wszelkich dokumentów związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

Art. 42
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a/ Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności poprzez przeglądanie wszystkich ksiąg i dokumentów oraz badanie stanu majątkowego Stowarzyszenia

b/ Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień

c/ Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu

d/ Zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie do końca czerwca każdego roku kalendarzowego lub w razie braku Zarządu

e/ Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

f/ Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.

Art. 43
Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi Komisji przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu.

ROZDZIAŁ VIII Terenowe jednostki organizacyjne – oddziały

Art. 44
Terenową jednostką organizacyjną jest oddział.

Art. 45
Strukturę organizacyjną oddziału i zakres jego działalności oraz kompetencje władz określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

Art. 47
Władzami oddziału są:

a/ Zebranie członków
b/ Zarząd
c/ Komisja Rewizyjna

Art. 48
Zebranie członków

a/ Rozpatruje sprawozdania z działalności władz
b/ wybiera Prezesa oddziału, trzyosobowy
c/ wybiera trzyosobową Komisję Rewizyjną
d/ określa podstawowe kierunki działania oddziału.

Art. 49

a/ Zarząd oddziału kieruję bieżącą działalnością

b/ Uchwały Zarządu oddziału są podejmowane w trybie jawnym. Uchwały Zarządu oddziału są prawomocne, gdy podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu oddziału. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu oddziału.

Art. 50

a/ Komisja Rewizyjna oddziału czuwa nad działalnością Zarządu oddziału. Przysługuje jej prawo dokonywania kontroli w każdym czasie  wszelkich dokumentów związanych z bieżącą działalnością Oddziału Stowarzyszenia.

b/ Uchwały Komisji Rewizyjnej oddziału są podejmowane w trybie jawnym. Uchwały Komisji Rewizyjnej oddziału są prawomocne, gdy podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej oddziału. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oddziału.

Art. 51
Do ważności pism i dokumentów oddziału wymagane są podpisy 2 członków zarządu oddziału.

ROZDZIAŁ IX Majątek i prowadzenie spraw finansowych Stowarzyszenia

Art. 52
Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a/ wpisowe i składki członkowskie
b/ dochody z urządzanych przez Stowarzyszenie imprez
c/ dotacje, darowizny, zapisy i subwencje otrzymywane przez Stowarzyszenie
d/ dochody z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności odpłatnej pożytku publicznego
e/ dochody z majątku Stowarzyszenia
f/ dochody z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.

Art. 53
Rachunkowość Stowarzyszenia prowadzi się zgodnie z przyjętymi ogólnie i obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Do poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych Zarząd może zatrudnić księgowego.

Art. 54
Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, ustalona w rachunku wyników, zwiększa – po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego – odpowiednio przychody lub koszty w następnym roku obrotowym. Różnicę dodatnią można zaliczyć na zwiększenie funduszu statutowego.

Art. 55
Zabronione jest:

a/ udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”

b/ przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

c/ wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia

d/ zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Art. 56
Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z Członków Zarządu samodzielnie. Do podejmowania decyzji dotyczących zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia upoważniony jest każdy Członek Zarządu działający samodzielnie.

Art. 57
Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powziętej większością 2/3 głosów, przy czym wniosek o zmianę Statutu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu Stowarzyszenia najpóźniej na siedem dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Art. 58
Likwidacja Stowarzyszenia może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powziętej większością 2/3 głosów. Wniosek o likwidację nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i musi być umieszczony w porządku dziennym. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o wyznaczeniu likwidatora. Wraz z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o likwidacji Stowarzyszenia musi być podjęta uchwała o przeznaczeniu pozostałego majątku Stowarzyszenia.

Top