Chorzów Batory

Anielski Klubu Rozwoju Dzieci i Młodzieży
(Chorzów, ul. Stefana Batorego 6, tel. 731 900 267)

Od stycznia 2015 r. Dom Aniołów Stróżów rozszerzył swoje działania poza granice Katowic. Po trójstronnych konsultacjach z przedstawicielami Urzędu Miasta Chorzowa i Miejskiego Domu Kultury „Chorzów Batory” Stowarzyszenie podpisało umowę na realizację pilotażowego programu pod nazwą „Program Psychoprofilaktyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętych i zagrożonych patologią społeczną i uzależnieniami”. Zgodnie z podstawowym kierunkiem działania Miejskiego Domu Kultury program nastawiony będzie na adaptację wykluczonych z kultury. Uczestnikami programu jest około 50 dzieci w wieku szkolnym, w tym 20 stałych uczestników Klubu.

Asysta Aktywnej Integracji
(Chorzów, ul. Stefana Batorego 6,)

W sierpniu 2016 roku ruszył projekt „USKRZYDLAMY – Partnerstwo ku przyszłości”, obejmujący reintegrację społeczną, zawodową i edukacyjną osób zamieszkujących w szczególności m.in. w Chorzowie Batorym. Podejmowane działania realizowane są w partnerstwie wielosektorowym przez Dom Aniołów Stróżów (Lider Projektu), MDK Batory (Partner) oraz firmę BOREKEKT – Agata Borowczyk (Partner).
W projekcie przewidziano asystę indywidualną w ramach której stworzone zostaną Programy Rozwoju (tzw. ścieżki reintegracyjne). Dodatkowo prowadzone są: poradnictwo psychospołeczne, aktywizacja indywidualna, pomoc w obszarze potrzeb socjalnych, warsztaty i działania z zakresu kształtowania postaw proaktywnych, warsztaty uspołeczniające , rozwój edukacyjno – zawodowy i aktywizacja zawodowa.

Top